Thông tin truyện

Dưỡng Thừa

Tác giả:

Thể loại:

Cung Đấu

Dưỡng Thừa

Văn án
Đồng Thiếu Huyền lần thứ nhất nhìn thấy gia cảnh sa sút Đường Tam Nương Đường Kiến Vi, là tại Trưởng Công chúa thưởng xuân nhã tụ bên trên.
Ngoại trừ thấy được nàng tuyệt thế dung mạo ở ngoài, càng thấy được nàng vô cùng dẻo miệng trong ngoài không một.
Đồng Thiếu Huyền cảm thán: "May là năm đó Đường gia lui của ta kết hôn, nếu không, hiện tại Đồng gia chẳng phải nhà đổ trạch rối loạn mãi mãi không có ngày yên tĩnh?"
Cũng không lâu lắm, thiên tử đem Đường Kiến Vi chỉ hôn cho Đồng Thiếu Huyền.
Đồng Thiếu Huyền: "..."
Đường Kiến Vi: "Biết ngươi đối với ta lại phiền lại sợ, chúng ta chỉ là gặp dịp thì chơi, các quét trước cửa tuyết."
Đồng Thiếu Huyền: "Vừa vặn có ý đó."

Danh sách chương: